چاپ متغیر با جت پرینت

جت پرینتر دستگاهیست برای چاپ بارکد و سریال استفاده میشود و از لحاظ قیمتی نسبت به پرینترهای دیجیتال به صرفه تر می باشد.

این نوع چاپ به صورت نقطه ای باشد.مانند چاپ درج تاریخ تولید وانقضا روی مواد غذایی